پرفسور پارسا....

اینجا تو فرودگاهیم داشتیم میرفتبم مشهد,,,,اول مهر بود,,,,خیلی خوش گذشت,,,,,

پارسا جونم مشهد كه رسيديم  تو هتل سرت خورد به شوفازبغل ابروت شكست مامان و بابا داشتيم غش ميكرديم برديمت بيمارستان 4تا بخيه خورد اما زود خوب شدي گلم.....الهي بميرم ماماني خيلي گريه كردي....ببخشيد مواظبت نبودم...دوست دارم ...
27 خرداد 1392
1